Zakenvuur Logo

Privacyverklaring

Bij gebruik van de website van Zakenvuur B.V. (hierna “Zakenvuur”) laat u gegevens bij ons achter. Ook laat de website cookies op uw computer achter. Zakenvuur hecht veel waarde aan een zorgvuldige behandeling en beveiliging van uw persoonsgegevens. In ons Privacy Statement willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelen wij volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt onder andere met zich mee dat wij ons inspannen om de gegevens vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor doeleinden zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd. Ook geven wij de persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt. Hieronder kunt u meer lezen over welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we dit doen en uiteraard hoe we ervoor zorgen dat uw privacy wordt beschermd. 

Cookies

Als u onze website bezoekt wordt u gevraagd of wij cookies mogen gebruiken. Met deze cookies wordt informatie over uw apparaat, locatie, browser en surfgedrag verzameld. Deze informatie gebruiken we voor verschillende doeleinden, zoals functionele, analytische en marketing doeleinden.

U kan toestemming geven voor het plaatsen van deze cookies of uw eigen keuze instellen. Uw toestemming of keuze kunt u telkens opnieuw aanpassen in uw browserinstellingen. Meer informatie over het gebruik van cookies leest u in ons cookiestatement

Privacy & (persoons)gegevens

Zakenvuur verzamelt basisgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en geslacht. Tevens verzamelt Zakenvuur aanvullende specifieke gegevens zoals bankrekeningnummer, factuuradres, gegevens omtrent werk zoals werkgever, functie en inkomen, biografische gegevens en overige gegevens die van belang zijn voor het gebruikmaken van onze diensten en/of producten.

Het is niet zo dat alle bovenstaande gegevens van u worden verwerkt. Alleen wanneer wij de gegevens nodig hebben voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt maken wij gebruik van uw gegevens. Het is dus mogelijk dat wij maar een aantal van de bovengenoemde gegevens verzamelen. Wij zullen nooit meer gegevens verzamelen dan nodig.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden: Het aanmaken en beheren van uw account en abonnement; Correspondentie zoals nieuwsbrieven, (marketing) aanbiedingen en/of productinformatie; In het kader van een goede bedrijfsvoering (zoals administratie en gegevens van klanten); Uitvoering geven aan de met u gesloten overeenkomsten en om u de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren; Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

Wij verzamelen en gebruiken jouw persoonsgegevens alleen wanneer wij daar een goede reden voor hebben. Dat kan dus zijn omdat: Dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst; Wij dit moeten op grond van een wettelijke verplichting; Wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben. In dit geval zullen wij altijd een afweging maken of dit belang groter is dan jouw privacybelang; Jij ons hier toestemming voor hebt gegeven. 

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking dan wel op grond van een wettelijk vereiste.

Verstrekking aan derden

Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kunnen wij, indien noodzakelijk voor de uitvoering van een van de doeleinden, gebruikmaken van derden. Zakenvuur schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening bijvoorbeeld derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in de rol van verwerker.

Wij zullen nooit meer gegevens delen dan noodzakelijk. Wij geven persoonsgegevens nooit door aan partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of andere contractuele afspraken hebben gemaakt. We maken met deze partijen duidelijke afspraken om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen.

Verder verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor hebt gegeven. In principe verstrekken wij geen persoonsgegevens aan partijen die opereren buiten de EER.

Indien dit wel het geval is zullen wij passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om uw gegevens te beschermen. Tot slot kunnen we bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kunt u niet worden geïdentificeerd. 

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien een ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. Beveiliging Wij nemen de beveiliging van uw gegevens heel serieus. Wij doen daarom ook ons uiterste best om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Zo nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen een onrechtmatige verwerking.

Dit betekent dat wij te allen tijde een beveiligingsniveau hanteren dat, gezien de stand van de techniek, voldoende zou behoren te zijn om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Zo zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat alle personen die namens Zakenvuur toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden aan geheimhouding, hebben wij gebruikersnamen en wachtwoorden op onze systemen, hebben alleen werknemers voor wie het noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie toegang tot mappen en bestanden met persoonsgegevens, testen en evalueren wij onze maatregelen regelmatig en worden onze werknemers geregeld geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

Rechten van betrokkenen

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken heeft u recht op inzage, rectificatie, bezwaar of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u hebben ontvangen. Daarnaast kunt u ons ook vragen uw verwerkte gegevens over te dragen aan een derde partij. Wanneer wij uw gegevens verwerken op grond van toestemming staat het u altijd vrij deze toestemming weer in te trekken.

De bovengenoemde verzoeken kunt u indienen bij: info@zakenvuur.nl. Om uw verzoek te verwerken moeten wij uw identiteit controleren, anders kunnen wij het verzoek niet verwerken. Daarom is het noodzakelijk een kopie van uw paspoort mee te sturen waarbij u eerst uw Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar maakt. 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hiervoor direct contact met ons op te nemen. Uiteraard zullen wij er alles aan doen om er op dat moment samen uit te komen. Mocht dit helaas niet het geval zijn dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Zakenvuur houdt zich het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. Wij raden u dan ook aan om regelmatig dit statement te controleren. De laatste wijziging was op 1 november 2023. Eerste versie van het statement dateert van 1 november 2023.

Vragen en contact

Voor vragen of opmerkingen neem dan gerust contact met ons op! Onze contactgegevens voor privacy gerelateerde zaken zijn:

Zakenvuur BV
Postbus 5127
1380 GC WEESP

e: info@zakenvuur.nl