Zakenvuur Logo

Gebruiksvoorwaarden

Toepasselijkheid

Zakenvuur B.V. (hierna: “Zakenvuur”) maakt haar bedrijf van het (doen) ontwikkelen en (doen) produceren en exploiteren van verschillende media en online platforms teneinde ondernemers met elkaar te verbinden. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het online platform van Zakenvuur (www.zakenvuur.nl, hierna: “Website”).

Zakenvuur is gevestigd en houdt kantoor aan de Zakenvuur BV, Postbus 5127, 1380 GC Weesp. Persoonsgegevens van gebruikers van de producten en diensten van Zakenvuur worden zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de relevante wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In de privacyverklaring geven we u hier meer informatie over.

Door uw bezoek aan de website stemt u stilzwijgend en onvoorwaardelijk in met de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden. Zakenvuur kan deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn geldig vanaf het ogenblik waarop zij gepubliceerd worden. De publicatiedatum van de laatste versie van de Gebruiksvoorwaarden vindt u onderaan deze pagina. Wij adviseren u daarom regelmatig de Gebruiksvoorwaarden te controleren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de constante zorg en aandacht die Zakenvuur aan de samenstelling van haar website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze website wordt gepubliceerd niet volledig, juist of actueel is. De op of via deze website aangeboden informatie kan gewijzigd worden en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Zakenvuur garandeert niet dat de website te allen tijde ononderbroken beschikbaar is. Zakenvuur behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving de technische kenmerken en toegankelijkheid van de websites te optimaliseren of aan te passen. Zakenvuur sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, het gebruik van informatie die door middel van de website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen bezoeken.

De toegang tot en het gebruik van onze website

U heeft het recht om onze website voor privédoeleinden te gebruiken. Commercieel gebruik (zoals onder meer het gebruik van (delen van) de website om advertentie-inkomsten te verwerven of het (gedeeltelijk) overnemen van content) is verboden . U mag de normale werking van onze website niet hinderen en dient volgende gedragsregels na te leven op onze website:

 1. Maak geen inbreuk op de (intellectuele eigendoms-)rechten van Zakenvuur of van de auteurs, in ruime zin, die werken op de website plaatsen;
 2. Hinder het gebruik door andere bezoekers van de website niet;
 3. Verspreid geen spam, virussen, malware of andere ongepaste berichten of informatie via onze website;
 4. Ontwijk of hinder de beveiliging van onze website niet;
 5. Gebruik geen middelen voor het zoeken of indexeren van (delen van) onze website, zoals o.m. robots of spiders. Voor zoekmachines geldt dat deze zich dienen te houden aan het robot.txt protocol;
 6. Leef de regels na voor (delen van) de website waarvoor een Zakenvuur-account nodig is, de regels naleven met betrekking tot “Zakenvuur-account” en “Gedragsregels bij plaatsen content” hieronder.

Bij niet-naleving van een of meer van deze gedragsregels behoudt Zakenvuur zich het recht voor om u de toegang tot onze websites en apps te weigeren.

Links naar andere websites

Onze websites en apps bevatten links naar websites van derden en/of social media. Dit betekent niet dat Zakenvuur deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze websites op enige wijze samenwerkt. Evenmin geeft Zakenvuur enige garantie met betrekking tot de geschiktheid, juistheid, volledigheid of veiligheid van deze websites. Zakenvuur is dan ook niet verantwoordelijk voor dergelijke websites en de daarop aangeboden informatie.

Intellectuele eigendomsrechten

De rechten met betrekking tot de website en de bijbehorende titel en logo, berusten bij Zakenvuur B.V., I Care Productions B.V., Caesar Groep en RTL. Partijen behouden zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteurs-, databank- en naburige rechten) met betrekking tot de inhoud en de opmaak (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) van de website van Zakenvuur berusten uitsluitend bij bovengenoemde partijen en worden door hen eveneens uitdrukkelijk voorbehouden. Deze inhoud en opmaak zijn alleen bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zakenvuur is het onder meer niet toegestaan de inhoud en/of opmaak, geheel dan wel gedeeltelijk te reproduceren, te verspreiden, te hergebruiken, op te vragen of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, behalve voor zover dat strikt noodzakelijk is voor het persoonlijke, niet commerciële, gebruik. Het maken van reproducties ten behoeve van tekst- en datamining met gebruik van software (of enig ander geautomatiseerd systeem) (“screen scraping”) of anderszins – is daarmee eveneens uitdrukkelijk niet toegestaan, met uitzondering van het maken van reproducties door onderzoeksorganisaties en cultureel erfgoedinstellingen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek als bedoeld in artikel 15n Auteurswet.

Zakenvuur heeft het recht, maar niet de plicht, om de toegang tot informatie te weigeren dan wel om informatie te verwijderen als er, naar het uitsluitend oordeel van Zakenvuur, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Gedragsregels bij plaatsen content

Indien de website de mogelijkheid biedt om content te plaatsen (zoals reacties onder artikelen, blogberichten, foto’s, video’s, berichten op lezersfora etc.) dan zijn de volgende gedragsregels van toepassing:

 • Wees respectvol, beleefd en beschaafd;
 • Houd rekening met jouw publiek en overweeg of jouw bericht geschikt is voor het hele publiek;
 • Probeer iets nieuws aan de discussie toe te voegen;
 • Schrijf een reactie in begrijpelijk, beschaafd en goed Nederlands. Lees jouw inhoud zorgvuldig door voordat je een bericht plaatst. Controleer op fouten, toon en woorden die verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden;
 • Zorg ervoor dat je geen berichten plaatst die beledigend zijn voor een bepaald ras, geslacht, nationaliteit, etniciteit, handicap, seksualiteit, religie, culturele achtergrond of politieke overtuiging;
 • Maak je niet schuldig aan digitaal schreeuwen (overmatig gebruik van hoofdletters, vraag- en uitroeptekens, enz.);
 • Plaats geen reclame uitingen;
 • Plaats geen persoonsgegevens van derden;
 • Deel nooit gevoelige, persoonlijke informatie zoals creditcardnummers en wachtwoorden;
 • Maak geen inbreuk op (intellectuele eigendoms-)rechten van anderen;
 • Plaats geen links naar onrechtmatige publicaties c.q. illegale zaken (software, muziek enz.)
 • Als je een link plaatst in je reactie, leg dan uit waarom de link relevant is of wat hij toevoegt aan de discussie.

Zakenvuur is niet aansprakelijk voor enige door u of derden geplaatste reactie of content. u bent zelf aansprakelijk en vrijwaart Zakenvuur en aan haar gelieerde vennootschappen voor aanspraken van derden en voor daarmee samenhangende schade, boetes en kosten die verband houdt met de door jou geplaatste reacties en content. Zakenvuur behoudt zich het recht voor zonder verdere uitleg in reacties te schrappen, deze volledig te verwijderen, dan wel deze te weigeren.

Door plaatsing van enige content op onze websites geeft u Zakenvuur en aan haar gelieerde vennootschappen een eeuwigdurende, onvoorwaardelijke licentie om deze content, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins te gebruiken of te exploiteren in welke vorm of via welk medium dan ook. Indien u geen rechthebbende bent van de geplaatste content dient u toestemming te hebben van de rechthebbende voordat u tot plaatsing overgaat en de naam van de rechthebbende te vermelden indien deze dat wenst. Tevens dient u bij plaatsing of inzending van beeldmateriaal toestemming te hebben van de geportretteerde(n).

Privacy

De privacyverklaring van Zakenvuur is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via de website van Zakenvuur en maakt integraal deel uit van deze voorwaarden. Klik hier om naar de privacyverklaring te gaan.

Slotbepaling

Op deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen die daarmee of met het gebruik van het Zakenvuur-account samenhangen, is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Amsterdam is exclusief bevoegd met betrekking tot dergelijke geschillen.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 november 2023.